Skip to main content

Projekt Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy był realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było wspieranie rozwoju kwalifikacji 150 osób pracujących, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie i zamieszkałych na obszarze Powiatu M. Gdynia. Przeprowadzono 15 kursów zawodowych (każdy powyżej 100 godz.), w których łącznie wzięło udział 80 kobiet i 70 mężczyzn.