Skip to main content
| Redaktor Fungo | Projekty zakończone
Pracownia – Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Inte...
| Super User | Projekty zakończone
    KWALIFIKACJE DLA POMORZAN II Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Woje...
| Super User | Projekty zakończone
  TriPOLIS Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług pro...
| Super User | Projekty zakończone
Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia - Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2022 r.  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowane...
| Super User | Projekty zakończone
Młodzi Aktywni na Rynku Pracy - projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – proj...
| Super User | Projekty zakończone
WspółDzielnia Seniorów - projekt był realizowany  w ramach dofinansowania Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjaty...
| Super User | Projekty zakończone
Kwalifikacje dla Pomorzan - projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego n...
| Super User | Projekty zakończone
CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy - projekt realizowany był w ramach Programu Operacy...
| Super User | Projekty zakończone
System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I – projekt realizowany był w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – Mechanizm ZIT Reg...
| Super User | Projekty zakończone
Horyzont Zawodowy – projekt realizowany był przez Fundację Gospodarczą w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, w ramach Priorytetu 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Akt...
| Super User | Projekty zakończone
 ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki – był realizowany w okresie od września 2015 r. do września 2017 r...
| Super User | Projekty zakończone
CZAS dla eSENIORA, realizowany w okresie od 01.01.2016  r. – 31.05.2016 r., współfinansowany był ze środków otrzymanych z Gminy Miasta Gdynia w ramach Zadania publicznego: „Organizacja cz...
| Super User | Projekty zakończone
Ponad stereotypami – spawacz zawodem dla kobiet – był realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarząd...
| Super User | Projekty zakończone
Laboratorium Edukacji – projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni w okresie od 01.03.2013r. do 30.06.2015r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompet...
| Super User | Projekty zakończone
Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Fundacja Gospodarcza uzyskała dofinansowanie na realizację przedsię...
| Super User | Projekty zakończone
Zawód spawacz – był realizowany w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze ...
| Super User | Projekty zakończone
SENIOR w SIeCI był realizowany w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności ...
| Super User | Projekty zakończone
Otwieram drzwi kariery był realizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.11.2014 r. w ramach Priorytetu VII Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  współfi...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Akademia Handlowa 50+ - innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+, realizowany od 1 maja 2012 r. do 30 września 2014 r., przez Fundację ...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ realizowany od 1 lutego 2012 r. do 30 września 2014 r. przez Fundację Gospodarczą przy w...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich był realizowany od 12 marca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego ze środków Un...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Nauka kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ZS nr 2 w Redzie był realizowany od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operac...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Aktywny e-Senior, realizowany od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r., był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu n...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy był realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII. Regionalne ...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Punkt Konsultacyjny realizowany od 1 marca 2012 do 7 listopada 2012 (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), obejmowa...
| Super User | Projekty zakończone
Dobry start projekt realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębi...
| Super User | Projekty zakończone
Okno na świat II - projekt realizowany od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r., był współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządo...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Moja firma - moja przyszłość realizowany od czerwca 2010 r. do marca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i ...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Punkt Konsultacyjny realizowany od września 2008 do stycznia 2012 (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), obejmował świadczenie usł...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Morze umiejętności II realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnieni...
| Super User | Projekty zakończone
Okno na świat - projekt realizowany od czerwca do grudnia 2010 r., był współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fun...
| Super User | Projekty zakończone
Morze umiejętności - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia ora...
| Super User | Projekty zakończone
Makro Szansa dla Mikro Firm III edycja - celem projektu była pomoc 24 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, ...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Nowe kwalifikacje, nowe możliwości realizowano od stycznia do grudnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działa...
| Super User | Projekty zakończone
Projekt Kobieta atrakcyjna zawodowo zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkioPriorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrud...
| Super User | Projekty zakończone
Trafne decyzje II – badanie predyspozycji zawodowych dla młodzieży, w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Działanie 2.2 Porozumienie na rzecz aktywizacji zawodowej, wspieran...
| Super User | Projekty zakończone
Makro Szansa dla Mikro Firm II edycja - celem projektu była pomoc 20 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, m...
| Super User | Projekty zakończone
Na Fali - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - Fundacja Gospodarcza była jednym z partnerów w projekcie. Liderem projektu był CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Głównym celem Partnerstwa był...
| Super User | Projekty zakończone
Makro Szansa dla Mikro Firm - celem projektu była pomoc 20 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, mogli ubiegać si...
| Super User | Projekty zakończone
Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy - Fundacja Gospodarcza była jednym z partnerów w projekcie "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" współfinansowanym ze środków Eu...
| Super User | Projekty zakończone
TRZECI SEKTOR - Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych - program realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego dzięki dotacji uzyskanej od Trust for Civil Society in Central a...
| Super User | Projekty zakończone
Od Praktyki do Firmy - celem projektu było utrzymanie aktywności zawodowej 20 osób powyżej 50 roku życia, poprzez wsparcie w podejmowaniu działalności gospodarczej. Głównymi działaniami w rama...
| Super User | Projekty zakończone
Wprowadzenie nowych usług zaawansowanego doradztwa dla MSP - projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Cel projektu wpisywał się w...
| Super User | Projekty zakończone
Inwestycja w kadry - największy ogólnopolski projekt ukierunkowany na podnoszenie kompetencji przedstawicieli sektora MSP w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w celu podniesienia konkure...
| Super User | Projekty zakończone
Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Pomorskie - Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - projekt realizowany był od grudnia 2004 roku do listopada 2005 roku. Fundacja Gospodarcza pełniła ...
| Super User | Projekty zakończone
Aktywizacja Zawodowa Młodzieży - SZKOŁA TRENERÓW - Projekt miał na celu zwiększenie szans młodych ludzi na pomorskim rynku pracy poprzez przygotowanie ich do zdobycia i wykonywania zawodu tren...
| Super User | Projekty zakończone
Młodzież - Lepszy Start - projekt realizowany w kwietniu i maju 2005 roku przez Urząd Miasta Gdyni przy współpracy Fundacji Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, Pomorskiego Centrum ...
| Super User | Projekty zakończone
Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Pomorskie, PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Projekt był realizowany od października 2003 roku do końca stycznia 200...
| Super User | Projekty zakończone
Punkt Konsultacyjno-Doradczy - projekt realizowany był od lipca 2000 - do 30 czerwca 2004. Jego celem było ułatwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom dopiero podejmującym d...
| Super User | Projekty zakończone
AVANTI - Program wspierania kobiet poszukujących pracy na różnych etapach rozwoju zawodowego. Projekt realizowano w ramach programu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" Phare 2001. Jego ...
| Super User | Projekty zakończone
EUROFIRMA - polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na zjednoczonym rynku europejskim - szanse i zagrożenia. Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o rynku Unii Europejskiej i skutkach integrac...
| Super User | Projekty zakończone
Bądź przedsiębiorczy - propagowanie idei tworzenia Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Projekt trwał od grudnia 2002 roku do kwietnia 2003 rok...
| Super User | Projekty zakończone
Pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodzieży w celu zapobiegania bezrobociu poprzez propagowanie idei samozatrudnienia - wydanie publikacji pt. Przedsiębiorczość. Projekt realizowano od grudn...
| Super User | Projekty zakończone
Rozwój Zasobów Ludzkich na obszarach wiejskich. Fundacja Gospodarcza brała udział w realizacji programu Rozwój Zasobów Ludzkich na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Program miał na celu ...
| Super User | Projekty zakończone
Propagowanie idei tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich województwa pomorskiego. Projekt dofinansował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Celem ...
| Super User | Projekty zakończone
Doskonalenie umiejętności pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w partnerstwie socjalnym. Projekt skierowany był do pracowników sektora MSP. Celem projektu było określenie zapotrzebowania k...
| Super User | Projekty zakończone
Leonardo EEVE Online Eeve Multiplier Effect Project. Projekt miał za zadanie ułatwienie dostępu do efektywnych kosztowo szkoleń zawodowych dla menedżerów i specjalistów w firmach oraz innych organi...
| Super User | Projekty zakończone
Przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w aspekcie Jednolitego Rynku Europejskiego za pomocą narzędzi właściwych dla Społeczeństwa Informacyjnego - Manager 2000 - Głównym c...
| Super User | Projekty zakończone
Punkt Refundacji Szkoleń. Projekt realizowany był w całym kraju przez ośrodki należące do sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) dla MSP. O refundację szkoleń mogły ubiegać się małe przedsiębiorstwa z...
| Super User | Projekty zakończone
Sukces w świecie pracy. Projekt szkoleniowy dofinansowany przez Urząd Miasta w Gdyni, którego zadaniem było przeciwdziałanie bezrobociu wśród kobiet z terenu Gdyni, od dłuższego czasu pozostających...
| Super User | Projekty zakończone
Twoja kariera. Program szkoleniowy dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy i młodych absolwentów z terenów województwa pomorskiego zagrożonych wysokim bezrobociem. Przedsięwzięcie na rzecz bezrobot...
| Super User | Projekty zakończone
Sam wykreuj swoją przyszłość. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczniów ostatnich klas średnich szkół typu zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej. Realizowan...
| Super User | Projekty zakończone
Phare - Integracja Europejska - dofinansowanie drugiej edycji podręcznika W. Molle'a Ekonomika integracji europejskiej. Projekt w szczególności skierowany był do studentów kierunków ekonomiczn...
| Super User | Projekty zakończone
Podstawowe informacje o Unii Europejskiej: "Społeczny wymiar Europy", "Co nowego w integracji europejskiej" - broszury informacyjne. Projekt realizowano ze środków programu Phare APPLE w okresie od...
| Super User | Projekty zakończone
Standardy kwalifikacyjne dla kadry zarządzającej ogólnopolską organizacją związkową - Projekt realizowano od stycznie do grudnia 1998 roku, a jego celem było opracowanie standardów kwalifikacy...
| Super User | Projekty zakończone
Promocja przedsiębiorczości w szkołach średnich i zawodowych - Pracuję dla siebie - Celem przygotowanego projektu było propagowanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół śr...