Skip to main content

Historia

Fundacja Gospodarcza (do 2000 r. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność") jest organizacją non-profit, utworzoną na podstawie uchwały Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" z dnia 8 listopada 1989 roku. Swoją aktywność rozpoczęła w roku 1990. Organami Fundacji są: Rada Fundacji, powoływana przez Fundatora - Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" oraz Zarząd Fundacji.

Początkowo siedziba Fundacji mieściła się w Gdańsku, a od 2000 roku znajduje się w Gdyni

Fundacja Gospodarcza jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła i kontynuuje działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy w rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP.

1991

 • ukazuje się tłumaczenie podręcznika akademickiego Ekonomia D.R. Kamershen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli

1992

 • powstają Polsko-Amerykańskie Instytuty Przedsiębiorczości szkolące w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i marketingu
 • rozpoczyna działalność Bank Informacj Gospodarczej (później Zespół Informacji Gospodarczej), powstaje baza firm z całej Polski, wydana w postaci Katalogu Polskiego Przemysłu
 • utworzony zostaje Ośrodek Promocji Przedsiębiorczości
 • Fundacja uczestniczy w tworzeniu Gdańskiej Sieci Wspierania Biznesu

1994

 • wydanie tłumaczenia publikacji Pracuję dla siebie - pod redakcją A. Unterschuetz, A. Wasilewskiej, Z. Grygorca

1995

 • liczne szkolenia związkowe w ramach projektów PHARE&TACIS DEMOCRACY, KNOW-HOW FUND, MOP
 • ukazuje się pierwsze wydanie Kodeksu pracy z komentarzem pod red. U. Jackowiak
 • ukazuje się pierwsze wydanie Ekonomiki integracji europejskiej W. Molle

1996

 • przystąpienie Fundacji do sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • ukazuje się pierwszy numer InfoCouriera - miesięcznika przedsiębiorców

1997

 • szkolenia dla bezrobotnych kobiet (księgowość, podatki, prowadzenie własnej działalności gospodarczej), szkolenia dla liderek organizacji kobiecych w regionie gdańskim (projekt Fundacji S. Batorego), szkolenia dla inspektorów BHP

1998

 • powstaje Biuro Wdrożeniowe T-WALL (ściany oporowe)
 • Centrum Szkoleń Budowlanych w Gdyni zostaje przekształcone w dział Fundacji o nazwie Polsko-Amerykańskie Centrum Szkoleń Zawodowych (atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)
 • ukazuje się publikacja Zaplanuj karierę! J. Kelly-Plate, R. Volz-Patton

1999

 • otwarcie Ośrodka Informacji Zawodowej dla młodzieży przy współpracy z Krajowym Urzędem Pracy
 • początek realizacji kilkuletniego projektu Leonardo da Vinci - Manager 2000

2000

 • powstaje Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla osób rozpoczynajcych działalność gospodarczą i dla MSP
 • akredytacja w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych - certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zapewnienia jakości zgodnego ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP

2001

 • początek realizacji długoletniego projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów (PMZ), współfinansowanego przez Urząd Miasta Gdyni
 • pierwsze Targi Pracy w ramach PMZ, które od tamtej pory odbywają się wiosną i jesienią każdego roku, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni i Urzędem Miasta Gdyni

2002

 • udział w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców na Ukrainę
 • wydanie publikacji Przedsiębiorczość (B. Wierzba, E. Filipiak, M. Czerwińska)
 • uzyskanie aprobaty technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla Biura Wdrożeniowego T-WALL 

2003

 • początek współpracy przy realizacji konkursu Gdyński Biznesplan, promującego rozwój przedsiębiorczości, ogłoszonego przez Urząd Miasta Gdyni
 • wpisanie Fundacji do rejestru niepublicznych placówek oświatowych

2004

 • uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
 • dotacja strategiczna w ramach programu Trzeci Sektor Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych przeznaczona na wymianę sprzętu komputerowego, modernizację pomieszczeń, podnoszenie kwalifikacji zespołu, działania promocyjne

2005

 • certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy potwierdzające wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego oraz jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2006

 • wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami
  normy PN-EN ISO 9001:2001

2007

 • zmiana formuły wydawania InfoCouriera na kwartalnik

2008

 • udział w pierwszym Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości
 • nagroda główna w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki" za projekt Kobieta atrakcyjna zawodowo realizowany
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

2009

 • audit potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009

2010

 • zawieszenie wydawania kwartalnika InfoCourier
 • wprowadzenie w Polsko-Amerykańskim Centrum Szkoleń Zawodowych nowej usługi obejmującej egzaminy na uprawnienia spawaczy pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Det Norske Veritas (DNV), przeprowadzane wg normy EN 287-1
 • nagroda główna w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki" edycja 2010 za projekt Moja firma - moja przyszłość realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2011

 • Przyznanie akredytacji Fundacji Gospodarczej na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (obejmującego kursy spawania) przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, Decyzją NR 27/2011  

2012

 • Wyróżnienie Prezesa Fundacji Gospodarczej - Pani Ireny Muszkiewicz-Herok Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu Gdyni oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie
 • Rozpoczęcie realizacji projektu "Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (w ramach Działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych)
 • Wyróżnienie Fundacji Gospodarczej w ramach konkursu "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki" (edycja 2012) za realizację projektu "Dobry start", przyznane przez Marszałka Województwa Pomorskiego

2013

 • Nagroda BURSZTYNOWEGO MIECZYKA im. Macieja Płażyńskiego dla Fundacji Gospodarczej za dotychczasową działalność, szczególnie na polu wykorzystania środków z Unii Europejskiej, przyznana  przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"

2014

 • Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2
 • Przyznanie Fundacji Gospodarczej w Konkursie "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013" tytułu laureata w kategorii "Liderzy innowacji POKL" za realizowany projekt "Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+" 
 • objęcie po raz pierwszy 3 gdyńskich szkół patronatem doradztwa zawodowego

2015

 • 28 maja - otwarcie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • GIP znalazł się w gronie inwestycji gdyńskich, zgłoszonych do Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni "Czas Gdyni", za najlepszą gdyńską inwestycję roku 2015

2016

 • podziękowanie za udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016 od Ministerstwa Rozwoju

2017

 • podziękowanie za współtworzenie Finału Gdyńskiego Tygodnia Pozarządowego od Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Gospodarcza otrzymuje „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” i zostaje akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL nr PL-CE0170 

2018

 • powołanie przez  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Prezesa Zarządu Fundacji Gospodarczej, Ireny Muszkiewicz-Herok, na członka Rady Programowej do spraw Kompetencji

2019

 • zdobycie nagrody w III edycji Konkursu Pozarządowego Wieloryba

2020

 • Dyplom Gratulacyjny od Narodowego Instytutu Wolności, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, za realizację zadania publicznego pt. WspółDzielnia Seniorów (projekt edukacyjno-animacyjny dla 40 gdynian 60+)

 • obchody 30-lecia działalności Fundacji Gospodarczej

2022

 • podziękowanie za współpracę i aktywny udział w zakresie badania sektora przedsiębiorstw, prowadzonego przez NBP