Skip to main content

Projekt Akademia Handlowa 50+ - innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+, realizowany od 1 maja 2012 r. do 30 września 2014 r., przez Fundację Gospodarczą przy współpracy z ProFirmą Sp. z o.o. oraz Regionem Gdańskim NSZZ "Solidarność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Głównym celem projektu było opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji
i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach: sprzedawca i przedstawiciel handlowy, w celu podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej. W projekcie uczestniczyło 113 osób.