Skip to main content

Otwieram drzwi kariery był realizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.11.2014 r. w ramach Priorytetu VII Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zagrożonych grup poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób zamieszkałych w województwie pomorskim, dzięki którym część nich podejmie zatrudnienie do 30 września 2015 r. W projekcie wzięło udział 70 osób bezrobotnych w wieku 18 - 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, z obszaru woj. pomorskiego. W ramach projektu zrealizowano 3 edycje szkoleń spawalniczych, 2 edycje szkoleń w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego oraz 2 edycje szkoleń w zawodzie sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Oprócz szkoleń uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz coachingu.