Skip to main content

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I – projekt realizowany był w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt partnerski, którego Liderem była Gmina Miasta Gdyni, a Partnerem Fundacja Gospodarcza.

Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w okresie od 03.04.2017 r. do 31.03.2019 r. poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.
Projekt skierowany był do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup docelowych: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej; zamieszkałych na terenie: Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa, Pucka, gminy Kosakowo, gminy Puck lub gminy Wejherowo.
W projekcie wzięło udział 115 osób (75K,40M). Uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie określenia ścieżki zawodowej (m.in. badania kompetencji zawodowych i opracowanie Indywidualnego Planu Działania), wsparcie psychologiczno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych, kursy i szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz staże pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego.  
Wydatki poniesione w ramach projektu - 1.197.256,81 zł, w tym wydatki Fundacji Gospodarczej – 336.706,91 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.137.393,97 zł. 
Okres realizacji projektu to: 03.04.2017 – 30.06.2019.