Skip to main content

Kwalifikacje dla Pomorzan - projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt partnerski, którego Liderem była Fundacja Gospodarcza, a Partnerami Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Open Education Group Sp. z o.o.
Głównym celem projektu było stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M)  pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.
Projekt skierowany był do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja kursów zawodowych i językowych z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu: spawania z egzaminem DNV - MAG (135, 136), TIG (141), podstaw rachunkowości z elementami TIK w zakresie rachunkowości informatycznej (praca w systemie FK Symfonia lub Płatnik), SEP (różne rodzaje - uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe), obsługi maszyn CNC (programista CNC, technolog CNC), językowe (język angielski, język niemiecki). W aktywizacji w ramach projektu wzięło udział 505 osób (190K,315M), z czego 446 osób (153K,293M) podniosło swoje kwalifikacje lub kompetencje. Uczestnicy skorzystali z usług brokera edukacyjnego, który przeprowadził analizę potrzeb edukacyjnych, a następnie zostali skierowani do udziału w wybranym szkoleniu zawodowym, prowadzącym do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
Wydatki poniesione na realizację projektu – 1.903.613,07 zł, w tym wydatki Fundacji Gospodarczej – 1.197.500,81 zł (dofinansowanie - 1.017.877,35 zł).
Okres realizacji projektu to: 01.06.2017 r – 29.02.2020 r.