Skip to main content

10 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja "Kapitał społeczny województwa pomorskiego - wyzwania
i perspektywy w kontekście wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", w czasie której

Fundacja Gospodarcza została uhonorowana nagrodą główną w konkursie
"Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki"
za projekt "Kobieta atrakcyjna zawodowo"
(realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).