Skip to main content

FE logo RP logo UM logo UE logo

KWALIFIKACJE DLA POMORZAN II

Projekt realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest stworzenie w latach 2020-2022 oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 180 osób (60K, 120M) pracowników MŚP i PES, w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Spodziewanymi efektami projektu będzie znaczna poprawa sytuacji 180 osób - pracowników MMŚP i PES w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy. W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu bezpośrednich: 123 osoby o niskich kwalifikacjach, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu, 123 osoby w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu, 17 osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu.

Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby z niskimi kwalifikacjami tj. do średniego wykształcenia włącznie.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to realizacja szkoleń zawodowych w zakresie:

-  spawania z cięciem tlenowym według normy ISO 9606 kończących się egzaminem uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego (120 osób) - NABÓR ZAKOŃCZONY !

- szkoleń podstaw księgowości z Excelem i egzaminem ECDL B4 (30 osób) - NABÓR ZAKOŃCZONY !

- szkoleń kadry i płace z obsługą komputera (WORD, EXCEL) i egzaminem ECDL B3 i B4 (30 osób) - NABÓR ZAKOŃCZONY !

- stylizacji paznokci z egzaminem zewnętrznym (60 godz.) - NABÓR ZAKOŃCZONY !

- grafiki komputerowej w mediach społecznościowych z egzaminem ECDL S4 (48 godz.)NABÓR ZAKOŃCZONY !

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.10.2023 r.

Budżet projektu – 763.597,50 zł, w tym kwota dofinansowania - 649 057,87zł

Z uwagi na planowane zakończenie realizacji projektu z dniem 30.09.2023 r. wyżej wymienione szkolenia będą także realizowane w okresie wakacyjnym.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny:

1) wypełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do Regulaminu) w formacie zgodnym z umieszczonym na stronie internetowej Projektodawcy i podpisać go czytelnie

2) wypełnić ankietę dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie (zał. nr 7 do Regulaminu)a następnie przesłać te dokumenty pocztą na adres:

Fundacja Gospodarcza,
ul. Olimpijska 2,
81-538 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: „KdP II”

lub dostarczyć je w zamkniętej kopercie, opisanej jak wyżej, do skrzynki pocztowej znajdującej się na parterze budynku Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - znajdującego się obok siedziby Fundacji Gospodarczej w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2. Budynek Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest czynny w dni robocze w godz. 7.00 - 20.00 i w soboty w godz. 10.00-18.00. 

 

 

 


 

 

Załączniki
1 FORMULARZ REKRUTACYJNY.pdf [741.69Kb]
Dodano środa, 14 czerwiec 2023 przez Redaktor Fungo
7 ANKIETA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU 05 23.pdf [477.63Kb]
Dodano środa, 14 czerwiec 2023 przez Redaktor Fungo
6a ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.pdf [75.42Kb]
Dodano środa, 14 czerwiec 2023 przez Redaktor Fungo
6b OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI.pdf [452.97Kb]
Dodano środa, 14 czerwiec 2023 przez Redaktor Fungo